Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelding / Inschrijving
• Aanmelding/inschrijving geschied door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
• Er wordt éénmalig inschrijfgeld berekend.
• Eerste proefles is gratis
• Dansschool On The Move houdt zich het recht voor om het totaal aantal leerlingen per les te beperken. Openingstijden,
lestijden, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.


Proefles
• Wanneer er een gratis proefles genomen is, moet men binnen zeven dagen laten weten of zij/hij zich in wilt schrijven. Na
zeven dagen heeft de studio het recht de vrijgehouden plek te vergeven.

Lesgeld
• Voor de betaling van het lesgeld ontvangt u maandelijks een factuur van
Dansschool On The Move die u binnen 30 werkdagen dient te voldoen.
Het bedrag kunt u overmaken op (IBAN)rekening NL27 INGB 0008 797919 t.n.v.
Dansschool On The Move.
• De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van de studio.
• Bij niet tijdige betaling heeft Dansschool On The Move het recht om binnen redelijke termijn, door de studio bepaalde
leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat betaling heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval heeft de leerling
geen recht op het inhalen van deze lessen. Tevens heeft de studio het recht administratiekosten in rekening brengen; met
een minimum van €23,00 voor rekening voor de te late betaler. Mocht er geen betaling plaatsvinden dan zal Dansschool On
The Move zich het recht toe eigenen een incassobureau in te schakelen.
• In het maandelijkse lesgeld zijn ook de vakanties meegenomen.


Opzegging
• Opzegtermijn betreft de lopende maand én één kalender maand.
U dient schriftelijk op te zeggen.
• Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan.
• Zolang er geen opzegging bij ons bekend is en/of de betalingen niet voldaan zijn is de uitschrijving ongeldig en loopt het
ongewijzigd door.


Inhalen / Ziekte, Blessure
• Inhalen van lessen geldt voor alle leerlingen.
• Het inhalen van de lessen kan alleen binnen een betalingstermijn en alleen wanneer de les is afgemeld. Afmelden kan
telefonisch, email of mondeling.
• De inhaalles moet van tevoren aangemeld worden dit kan telefonisch, email of mondeling worden afgesproken.
• Onaangekondigde inhaallessen kunnen worden geweigerd. Dit in verband met continuïteit, de niveaus en het aantal
leerlingen in de lessen.


Vakanties
• Dansschool On The Move communiceert jaarlijks de vakantieperiodes en sluitingsdagen.


Overig
• Dansschool On The Move is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van leerlingen van de studio.
• Deelname aan de lessen van Dansschool On The Move geschiedt op geheel eigen risico. De balletstudio erkent geen
aansprakelijkheid voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten en/of deelname aan de lessen,
gevolgen van blessures en enig letsel opgelopen tijden het verblijf op en in nabijheid van de locatie.